Teen/Adult Syllabus

Teen/Adult Syllabus

9th KYU

8th KYU

7th KYU

6th KYU

5th KYU

4th KYU

Punching Techniques

Single punches

Double Punches

Triple Punches

Oi Tsuki Single

Oi Tsuki Single

Oi Tsuki Double

Kicking Techniques

Knee Kick

Groin Kick

Front Kick

Round Kick from front leg

Round Kick from 

back leg

Side Thrust Kick from front leg

Kata

Naifanchi Shodan 

Step by Step

Naifanchi Shodan 

Sequence

Kumite Kihon

Kizami Tsuki

Gyaku Tsuki

Kizami Tsuki + Gyaku Tsuki

Gyaku Tsuki + Kizami Tsuki

Kumite Matches

2

2

Kumi Kata Drills

Naifanchi Shodan 1

Naifanchi Shodan 2

Joint Manipulations

1

2

2 Person Flow Drills

1

2

Hooking Hands Drills

Body Conditioning

Kobudo Kihon

Strikes

Strikes

Kobudo Kata

Kobudo Kumi

Takedowns and Throws

3rd KYU

2nd KYU

1st KYU

SHODAN

Punching Techniques

Oi Tsuki Double

Oi Tsuki Triple

Oi Tsuki Triple

All Punches

Kicking Techniques

Side Thrust Kick from back leg

Spinning Back Kick

Reverse round kick from front leg

All Kicks

Kata

Rohai

Rohai

Seisan

Naifanchi Shodan. Rohai, and Seisan

Kumite Kihon

Oi Tsuki Double

Kizami Tsuki + Mawashi Geri

Gyaku Tsuki + Mawashi Geri

Kumite Matches

3

3

3

5

Kumi Kata Drills

Naifanchi Shodan 3

Naifanchi Shodan 4

Naifanchi Shodan 5

Naifanchi Shodan 1 - 5

Joint Manipulations

3

4

5

1 - 5

2 Person Flow Drills

3

4

5

1  -5

Hooking Hands Drills

Flow Drill

Flow Drill

Flow Drill

Flow Drill

Body Conditioning

Arms

Legs

Body

All Conditioning

Kobudo Kihon

Strikes + Blocks

Strikes + Blocks

Kobudo Kata

Tenryu No Kon

Tenryu No Kon

Kobudo Kumi

Takedowns/Throws

Single Arm Takedown

Over Hip Throw

Under Arm Throw

5 Throws and Takedowns

NIDAN

SANDAN

YONDAN

GODAN

Punching Techniques

Nihon renzuki

Oi-Gyaku No Sanbon Renzuki 

Nihon renzuki

Oi-Gyaku No Sanbon Renzuki 

Nihon renzuki

Oi-Gyaku No Sanbon Renzuki 

Nihon renzuki

Oi-Gyaku No Sanbon Renzuki 

Kicking Techniques

Sonoba Chudan Mae Geri

Chudan Oi Tsuki-Kehan Ashi 

Chudan Kekomi-Oi Tsuki

Sonoba Tobi Geri

Nidan Geri

Karate Kihon

Chudan Oi Tsuki

Morote Uke

Shuto Uke

Chudan Sase Uke 

Jodan Uke

Chudan Soto Uke

Chudan Uchi Uke

Chudan Soto Barai 

Chudan Uchi Barai 

Gedan Soto Barai

Gedan Uchi Barai 

Jo-Gedan Renzoku Soto Barai 

Jodan Soto Uke

Kata

Naifanchi Nidan

Koshokun Dai

Itosu no Passai

Koshokun Sho

Jion

Tensho

Oyadomari Passai

Chinto

Gojushiho

Kumite Matches

5

5

5

5

Kumi Kata Drills

Naifanchi Nidan 1 - 5

Koshokun Dai 1 - 7 

Itosu No Passai 1 - 5

Koshokun Sho 1 - 4

Jion 

Chinto 1 - 7

Gojushiho 1 - 7

Joint Manipulations

1 - 9

1 - 12

1 - 12

1 - 12

2 Person Flow Drills

1 - 9

1 - 9

1 - 9

1 - 9

Hooking Hands Drills

Attack

Attack - Re-Attack

Kumi

Kumi

Body Conditioning

All Conditioning

All Conditioning

All Conditioning

All Conditioning

Kobudo Kata

Shushi No Kon

Kihon No Tonfa

Kihon No Sai

Yaragwa No Tonfa

Hokama No Nunchaku Kanegawa No Kama

Sunkakae No Uke

Akamine No Nunchaku

Kobudo Kumi

Bo vs Bo

Bo vs Tonfa

Bo vs Sai

Bo vs Nunchaku